Ponúkame

Inžinierska činnosť

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

„Inžinierska činnosť“ je balík služieb popri príprave a realizácii stavieb, pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

Zabezpečujeme: pripravuje podklady na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

 

 • KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
 • ODBORNÉ POSUDKY A STANOVISKÁ
 • PRIESKUMY
 • PREPOČET INVESTIČNÝCH NÁKLADOV
 • ZASTUPOVANIE INVESTORA PRI ÚZEMNOM, STAVEBNOM A KOLAUDAČNOM KONANÍ
 • ZABEZPEČOVANIE PODKLADOV PRE POTREBNÉ POVOLENIA
 • PRÍPRAVA PODKLADOV NA VÝBER DODÁVATEĽOV STAVBY
 • VYBAVENIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
 • OBSTARANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA
 • OBSTARANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
 • AUTORSKÝ DOZOR
 • TECHNICKÁ PODPORA INVESTORA
 • OBSTARANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
 • KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ

Projektové práce

V rámci projekčnej činnosti spracuvávame projektovú dokumentáciu:

 • štúdia projektu vo viacerých variantných riešeniach
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia k stavebnému povoleniu
 • dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • realizačná dokumentácia
 • dielenská / výrobná dokumentácia
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • plány organizácie výstavby

 

services-tabs-139154408

 

Realizácia projektov

Realizácia projektov v stavebníctve sa týka koordinácie a riadenia všetkých procesov spojených s vykonávaním skutočných stavebných prác v rámci stavebného projektu. (plánovanie, riadenie rozpočtu, sledovanie časových plánov, riadenia pracovného tímu, kontroly kvality, …)