Podmienky používania

Vitajte na webových stránkach spoločnosti Novadach. Nasledujúce podmienky používania platia pre webové stránky Novadach a my Vás prosíme, aby ste si ich starostlivo prečítali.

Tieto podmienky obsahujú informácie o tom, ako môžete používať obsah webových stránok, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké cookies sú použité na webových stránkach. Odkazy na “Novadach”, “nás” alebo “my”, ktoré nájdete nižšie v texte, sú odkazy na spoločnosť Novadach s.r.o. (poskytovateľa týchto webových stránok).

Na účely prevádzkovania svojich webových stránok a týchto podmienok používania sa bude spoločnosť Novadach riadiť zákonmi ustanovenými slovenskými zákonodarcami. Keďže skupina Novadach zahŕňa subjekty z celého sveta, upozorňujeme, že ak bude ako poskytovateľ určitých webových stránok či služby uvedená iná spoločnosť, môžu zákony krajiny, kde je takáto spoločnosť založená, ukladať iné alebo dodatočné pravidlá. V takom prípade budú platiť príslušné zákony danej krajiny a takýto subjekt ich bude v požadovanom rozsahu dodržiavať.

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Informácie o autorských právach a ochranných známkach

Všetky práva k obsahu týchto webových stránok, ako je text, grafika, logá, obrázky, videoklipy, zvukové klipy a programy, sú majetkom spoločnosti Novadach alebo tretích strán a sú chránené najmä švédskymi, českými i medzinárodnými zákonmi o právach duševného vlastníctva. Všetky práva sú vyhradené.

Materiály na týchto webových stránkach poskytuje spoločnosť Novadach ako službu svojim zákazníkom a tieto materiály môžu byť využívané iba v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Sťahovaním materiálov z týchto webových stránok súhlasíte s danými podmienkami užívania.

Nezákonné používanie alebo distribúcia obsahu týchto webových stránok môže porušiť autorské práva a/alebo iné švédske, slovenské či medzinárodné zákony a takéto porušenie môže byť súdne zažalované.

Používanie ochranných známok spoločnosti Novadach

Ochranné známky a obchodné značky spoločnosti Novadach môžu byť použité len v súlade s týmito podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Novadach. Použitie ochranných známok spoločnosti Novadach pri reklame a propagácii výrobkov a služieb spoločnosti Novadach si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas.

Používanie obsahu webových stránok

Tieto webové stránky a ich obsah nesmie byť menený, prenášaný, reprodukovaný, zverejňovaný, licencovaný, premiestňovaný, predávaný alebo inak využívaný pre akékoľvek komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novadach.

Spoločnosť Novadach súhlasí s tým, aby ste si pri zoznamovaní sa s obsahom webových stránok v prípade potreby vytvárali dočasné kópie obsahu týchto webových stránok. Tiež si môžete vytlačiť toľko obsahu webových stránok, koľko primerane zodpovedá súkromným potrebám, a môžete na naše webové stránky odkazovať. Akékoľvek ďalšie používanie informácií na webových stránkach je prísne zakázané.

Pri zhotovovaní kópií informácií na webových stránkach nesmiete informácie upravovať ani nesmiete odstrániť informácie o autorských právach alebo názov spoločnosti Novadach.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na webových stránkach sú všeobecné a nemali by sa používať ako jediný a výhradný zdroj pri rozhodovaní o dôležitých otázkach. Neustále pracujeme na zabezpečení toho, aby boli naše webové stránky presné, úplné a aktuálne, však vždy existuje riziko, že napríklad preklepy, vonkajšie vplyvy a technické chyby povedú k zavádzajúcim informáciám. To znamená, že spoločnosť Novadach nemôže zaručiť a neprijíma zodpovednosť za to, že budú informácie vždy správne, úplné a aktuálne.

V prípade, že spoločnosť Novadach odkazuje na webové stránky tretej strany, slúži takýto odkaz len pre pohodlie užívateľov a spoločnosť Novadach neponesie žiadnu zodpovednosť za obsah či presnosť informácií uvedených na takýchto webových stránkach.

Materiál od užívateľov

Akýkoľvek materiál a iné oznámenia, ktoré prenesiete alebo umiestnite na tieto webové stránky v súvislosti s využívaním funkcií webových stránok, budú považované za nedôverné. Spoločnosť Novadach bude mať právo použiť taký materiál pre komerčné i nekomerčné účely.

Pri používaní webových stránok nesmiete poskytovať žiaden materiál alebo informácie, ktoré sú nezákonné, môžu byť považované za urážlivé alebo za marketing alebo ktoré sú akýmkoľvek iným spôsobom vnímané ako nepatričné. Takýto obsah bude z webových stránok odstránený a takisto si vyhradzujeme právo ukončiť Vaše služby na webových stránkach, ktoré ste začali využívať.

Pokiaľ bude tento materiál alebo oznámenie, ktoré nám zašlete cez webové stránky, obsahovať osobné údaje, budú platiť podrobnosti uvedené v časti Spracovanie osobných údajov nižšie.

Rôzne

Spoločnosť Novadach môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania, rozhodnúť o zverejnení alebo odstránenie príspevkov a obsahu na webových stránkach a/alebo webové stránky zneprístupniť. Ak sa podmienky používania zmenia, budete o tom informovaný zverejnením novej verzie na webových stránkach. Žiadame vás preto, aby ste sledovali prípadné nové verzie podmienok používania.

Spracovanie osobných údajov

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité a pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov sa snažíme o vysokú úroveň ochrany. V rámci EÚ/EHP platí od mája 2018 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov bude spoločnosť Novadach s.r.o. alebo spoločnosť, ktorá bude inak špecifikovaná ako správca údajov, zodpovedať za spracovanie vašich osobných údajov, ako je uvedené nižšie. Ak máte otázky týkajúce sa tejto informácie, alebo ak si prajete vykonať niektoré zo svojich práv, ktoré sú stanovené nižšie, kontaktujte prosím spoločnosť Novadach prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti s informáciami o kontaktoch.

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Termín “osobné údaje” označuje také informácie, ktoré sa môžu priamo alebo nepriamo vzťahovať k vám ako fyzickej osobe. Takými údajmi sú napríklad meno, fotografie, osobné identifikačné číslo, kontaktné údaje, Vaše príspevky do súťaží, Vami vykonané voľby, Vaše správanie sa na webe alebo Vaša IP adresa. Spracovanie osobných údajov označuje akýkoľvek úkon, ktorý my alebo tretia strana, s ktorou spolupracujeme, s osobnými údajmi urobí, ako je napríklad zhromažďovanie, zaznamenanie a uloženie.

Osobné údaje môžu byť spracovávané len pre určité a výslovne vyjadrené účely a nesmú sa následne spracovávať na žiadny účel, ktorý je nad rámec týchto účelov, pokiaľ k tom Novadach nezíska samostatný právny titul.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracovávané výhradne pre účely vybavovania akéhokoľvek Vašej požiadavky či pre vytvorenie dohody s Vami, a tiež na poskytovanie informácií a služieb vo vzťahu k takejto požiadavke či dohode. To sa môže napríklad týkať zaznamenanie vášho záujmu o naše produkty, o súťaže inzerovanej na našich stránkach, ktorých sa rozhodnete zúčastniť, alebo prihlásenie k odberu newsletterov, ktoré si objednáte.

Vaše osobné údaje môžu byť taktiež použité pre účely marketingu a sledovanie správania sa zákazníkov za účelom predaja produktov a služieb a ich vývoja a zlepšovania. Ak si neželáte dostávať marketingovú komunikáciu a/alebo akékoľvek ponuky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti s informáciami o kontaktoch.

Osobné údaje sú tiež spracovávané na štatistické účely, aby sme vedeli, ako užívatelia webové stránky používajú, mohli ich správanie analyzovať a prispôsobovať im zobrazenie obsahu na mieru. Tieto údaje sú však spracovávané len súhrnne alebo v podobe, ktorá neumožní vás individuálne identifikovať. Údaje sú tiež spracovávané nepriamo v súvislosti s vývojom, testovaním a správou IT systémov, ktoré bežia na pozadí našich webových stránok.

Pokiaľ využívate funkcie našich webových stránok, ktoré vám umožnia vkladať informácie alebo iný obsah, upozorňujeme, že vkladané informácie môžu tiež obsahovať osobné údaje. Pokiaľ Vami vkladané informácie obsahujú údaje o ďalších osobách, môžete ich zverejniť iba vtedy, ak na to máte od dotknutých osôb súhlas.

Právny rámec pre spracovávanie a doba uloženia

Spoločnosť Novadach spracováva Vaše osobné údaje, ak je to potrebné pre účely plnenia zmluvy s Vami alebo ak má iný oprávnený a opodstatnený záujem na spracovávanie Vašich osobných údajov. Ak by malo dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov pre niektorý z účelov, pre ktorý je podľa platnej legislatívy nevyhnutný Váš súhlas, získanie vášho súhlasu predchádza vlastnému začatiu takéhoto spracovania.

Údaje, ktoré zhromaždíme v súlade s vyššie uvedeným, budú zmazané, hneď ako bude naplnený účel ich spracovávania a skončia všetky lehoty s tým súvisiace.

Bezpečnosť pre účely ochrany osobných údajov

Spoločnosť Novadach chráni Vaše osobné údaje vysokou úrovňou bezpečnostných opatrení a prijala v tomto smere príslušné technické a organizačné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenami, šírením alebo zničením.

Obmedzenia týkajúce sa poskytnutia osobných údajov

Môžeme si najať externých partnerov, ktorí budú vykonávať úlohy v našom mene, ako je poskytovanie IT služieb alebo marketing, správa tlačových správ, analýzy údajov alebo štatistiku. Vykonávanie týchto služieb môže znamenať, že naši partneri, tak v rámci EÚ/EHP, ako aj mimo nich, budú môcť získať prístup k Vašim osobným údajom. Spoločnosti, ktoré v našom mene spracovávajú osobné údaje, s nami musia vždy podpísať zmluvu, aby sme boli schopní zaručiť vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov aj u našich partnerov.

Špeciálne bezpečnostné opatrenia sú prijaté vo vzťahu k našim partnerom mimo EÚ/EHP, ako je napríklad podpis zmlúv, ktoré obsahujú štandardizované vzorové ustanovenia pre odovzdanie údajov, ktoré prijala Komisia EÚ a ktoré sú uverejnené na jej webových stránkach.

Spoločnosť Novadach môže tiež zverejniť Vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad polícii alebo iným verejným orgánom, pokiaľ to súvisí s vyšetrovaním trestných činov alebo ak sme inak povinní zverejniť takéto údaje zo zákona alebo na základe rozhodnutia verejného orgánu.

Spoločnosť Novadach nezverejní Vaše osobné údaje v žiadnom inom rozsahu, než aký je popísaný v tejto časti.

Externé odkazy

Tieto informácie o spracovávaní osobných údajov sa týkajú vašich údajov, ktoré spoločnosť Novadach spracováva na svojich webových stránkach. Naše webové stránky môžu niekedy obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo služby, ktoré neovládame. Ak využijete odkaz na externé webové stránky, odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili so zásadami spracovania osobných údajov a s informáciami o cookies, ktoré pre príslušné webové stránky platia.

Vaše práva a právo podať sťažnosť

Podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov máte kedykoľvek právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú spracovávané, požadovať opravu chybných údajov, požadovať, aby spoločnosť Novadach ukončila spracovávanie Vašich údajov a zmazala ich, požadovať, aby bolo spracovávanie Vašich osobných údajov obmedzené, vykonávať práva súvisiace s prenositeľnosťou údajov, odvolať súhlas s konkrétnym spracovávaním (v prípadoch, keď bol taký súhlas získaný) a podať námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade kontaktujte spoločnosť Novadach prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Rovnako máte kedykoľvek právo podať sťažnosť k príslušnému dozornému úradu, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnou legislatívou v oblasti ochrany údajov.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Novadach AB, Novadach SK a.s., Novadach a.s., Novadach Reality a.s. alebo Novadach Property Slovakia, s.r.o. je správcom údajov na účely spracovania Vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa toho, ako spracovávame Vaše osobné údaje, alebo chcete získať kontaktné údaje a informácie o osobe zodpovednej za záležitosti súvisiace s osobnými údajmi v iných spoločnostiach skupiny Novadach, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo poštou.

Novadach SK a.s.

Ochrana osobných údajov
Stará vajnorská 27
831 04 Bratislava 
info@novadach.sk

Zoznam súborov cookie

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Nevyhnutné Cookies

Nevyhnutné Cookies umožňujú webovej stránke fungovať a nemôžu byť vypnuté v našich systémoch. Sú zvyčajne spojené s Vašou aktívnou činnosťou na webovej stránke ako napríklad nastavenie súkromia, prihlasovanie, či vypĺňanie formulárov. Tieto Cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Môžete nastaviť webový prehliadač tak, aby neumožňoval tieto Cookies, alebo aby Vás na také Cookies upozornil, ale v takom prípade môže dôjsť k situácii, keď webová stránka alebo jej časť nebude správne fungovať.

Súbory cookiePodskupina súborov cookieŽivotnosť
ASP.NET_SessionIdwww.Novadach.skRelácia
Súbor cookie relácie platformy na všeobecné účely, ktorý používajú stránky napísané technológiami založenými na miscrosoft .NET. Zvyčajne sa používa na udržiavanie anonymizovanej relácie používateľa serverom.
OptanonAlertBoxClosed.www.Novadach.sk365 dní
Tento súbor cookie je nastavený webovými stránkami, ktoré používajú určité verzie riešenia dodržiavania zákona o súboroch cookie od spoločnosti OneTrust. Je nastavený po tom, čo návštevníci videli cookie informácie oznámenia a v niektorých prípadoch len vtedy, keď aktívne uzavrieť oznámenie nadol. Umožňuje webovej stránke neznákazovať správu používateľovi viackrát. Súbor cookie má ročnú životnosť a neobsahuje žiadne osobné údaje.
ARRAffinitySameSitewww.Novadach.skRelácia
This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.
ai_userwww.Novadach.sk365 dní
Tento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft Application Insights, ktorý zhromažďuje statické informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené na cloudovej platforme Azure. Ide o jedinečný súbor cookie identifikátora používateľa, ktorý umožňuje spočítať počet používateľov, ktorí pristupujú k aplikácii v priebehu času.Používateľa
OptanonConsent.www.Novadach.sk365 dní
Tento súbor cookie je nastavený riešením súladu so súbormi cookie od spoločnosti OneTrust. Ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré stránka používa, a o tom, či návštevníci dali alebo odvolali súhlas s používaním každej kategórie. To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť tomu, aby sa súbory cookie v každej kategórii nastavili v prehliadači používateľov, keď nie je daný súhlas. Cookie má normálnu životnosť jedného roka, takže vracajúci sa návštevníci stránky budú mať svoje preferencie pamätal. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať návštevníka webu.
ARRAffinitywww.Novadach.skRelácia
Tento súbor cookie je nastavený webovými lokalitami spustenými na cloudovej platforme Windows Azure. Používa sa na vyrovnávanie zaťaženia, aby sa ubezpečil, návštevník stránky požiadavky sú smerované na rovnaký server v každom prehliadaní relácie.

Analytické Cookies

Analytické Cookies umožňujú merať a sledovať aktivitu, či návštevnosť webovej stránky, čo nám umožňuje zlepšovať vlastnosti tejto webovej stránky. Zhromaždené informácie na základe analytických Cookies sú anonymizované a zjednotené do formátu, ktorý nám pomáha určiť, akým spôsobom sa ako užívateľ na webovej stránke pohybujete, a ktoré webové stránky sú najnavštevovanejšie. Ak nepovolíte tieto Cookies, nebudeme mať informácie o tom, kedy ste navštívili webové stránky a nebude ani možné nijako sledovať, akým spôsobom sa na webovej stránke správate.

Súbory cookiePodskupina súborov cookieŽivotnosť
_gidNovadach.sk1 dní
Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics. Zdá sa, že ide o nový súbor cookie a od jari 2017 nie sú od googlu k dispozícii žiadne informácie. Zdá sa, že ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku.
ai_sessionwww.Novadach.skNiekoľko sekúnd
Tento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft Application Insights, ktorý zhromažďuje štatistické informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené na cloudovej platforme Azure. Toto je jedinečný anonymný identifikátor relácie cookie.
_gat_UA-Novadach.skNiekoľko sekúnd
Ide o súbor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, na ktorú sa vzťahuje. Zdá sa, že ide o variáciu súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti.
_gaNovadach.sk730 dní
Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics, ktorá je významnou aktualizáciou častejšie používanej analytickej služby Googlu. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy lokalít. V predvolenom nastavení je nastavená na koniec po 2 rokoch, aj keď je to prispôsobiteľné vlastníkmi webových stránok.
ai_session*.vo.msecnd.netNiekoľko sekúnd
Tento názov súboru cookie je priradený k softvéru Microsoft Application Insights, ktorý zhromažďuje štatistické informácie o používaní a telemetrii pre aplikácie postavené na cloudovej platforme Azure. Toto je jedinečný anonymný identifikátor relácie cookie.
ai_user*.vo.msecnd.net365 dní
Používateľa

Funkčné Cookies

Funkčné Cookies umožňujú webovej stránke poskytovať lepšiu funkcionalitu a personalizovať jej obsah. Môžu byť nastavené nami, či treťou stranou, najmä poskytovateľmi služieb, ktorých služby boli zakomponované na naše webové stránky. Ak nepovolíte tieto Cookies, tak niektoré, či všetky služby nebudú správne fungovať.

Súbory cookiePodskupina súborov cookieŽivotnosť
__atuvswww.Novadach.skNiekoľko sekúnd
Tento súbor cookie je priradený k miniaplikácii AddThis na zdieľanie sociálnych sietí, ktorá je bežne vložená do webových stránok, aby návštevníci mohli zdieľať obsah s celým radom sieťových a platforiem na zdieľanie. Predpokladá sa, že ide o nový súbor cookie od spoločnosti AddThis, ktorý ešte nie je zdokumentovaný, ale bol kategorizovaný na základe predpokladu, že slúži podobnému účelu ako iné súbory cookie stanovené službou.
__atuvcwww.Novadach.sk395 dní
Tento súbor cookie je priradený k miniaplikácii AddThis na zdieľanie sociálnych sietí, ktorá je bežne vložená do webových stránok, aby návštevníci mohli zdieľať obsah s celým radom sieťových a platforiem na zdieľanie. Ukladá aktualizovaný počet zdieľaní stránok.

Marketingové Cookies

Tieto Cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich reklamných partnerov. Tieto Cookies sú užívané spoločnosťami na vybudovanie profilu Vašich záujmov tak, aby Vám mohli ponúkať relevantné reklamné oznámenia umiestnené na iných webových stránkach. Tieto Cookies nezbierajú Vaše osobné údaje, ale sú založené na identifikácii Vášho internetového zariadenia a webového prehliadača. Ak nepovolíte tieto Cookies, tak sa Vám budú zobrazovať menej relevantné reklamné oznámenia.

Súbory cookiePodskupina súborov cookieŽivotnosť
addevent_track_cookiehttps://addthisevent.com/365 dní
Tento súbor cookie identifikuje používateľa a umožňuje mu pridávať udalosti do kalendára používateľa.
uvcaddthis.com396 dní
Sleduje, ako často používateľ spolupracuje s AddThis
xtcaddthis.com396 dní
Táto doména je vo vlastníctve AddThis. AddThis poskytuje webové widgety, ktoré majitelia stránok vložiť do svojich stránok alebo iného obsahu, aby návštevníci vytvárať a zdieľať odkazy na obsah cez sociálne siete. Využívajú tiež zhromaždené údaje na poskytovanie informácií o profiloch inzerentom a marketingu pre cielenú behaviorálnu reklamu.
YSCyoutube.comRelácia
YouTube je platforma vlastnená spoločnosťou Google na hosťovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených do webových stránok, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Googlu s cieľom zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom webu v širokej škále ich vlastných a iných webových stránok.
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com180 dní
Tento súbor cookie sa používa ako jedinečný identifikátor na sledovanie
CONSENTyoutube.com6111 dní
YouTube je platforma vlastnená spoločnosťou Google na hosťovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených do webových stránok, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Googlu s cieľom zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom webu v širokej škále ich vlastných a iných webových stránok.
addevent_track_cookieaddthisevent.com365 dní
Tento súbor cookie identifikuje používateľa a umožňuje mu pridávať udalosti do kalendára používateľa.
__atuvcs7.addthis.com396 dní
Táto doména je vo vlastníctve Addthis. Hlavnou obchodnou činnosťou je: AddThis poskytuje webové widgety, ktoré majitelia stránok vložiť do svojich stránok alebo iného obsahu, aby návštevníci vytvárať a zdieľať odkazy na obsah cez sociálne siete. Využívajú aj zhromaždené údaje na to, aby inzerentom a marketingu poskytli informácie o profiloch pre cielenú behaviorálnu reklamu.
__atuvss7.addthis.comNiekoľko sekúnd
Táto doména je vo vlastníctve Addthis. Hlavnou obchodnou činnosťou je: AddThis poskytuje webové widgety, ktoré majitelia stránok vložiť do svojich stránok alebo iného obsahu, aby návštevníci vytvárať a zdieľať odkazy na obsah cez sociálne siete. Využívajú aj zhromaždené údaje na to, aby inzerentom a marketingu poskytli informácie o profiloch pre cielenú behaviorálnu reklamu.
__atrfss7.addthis.comNiekoľko sekúnd
Táto doména je vo vlastníctve Addthis. Hlavnou obchodnou činnosťou je: AddThis poskytuje webové widgety, ktoré majitelia stránok vložiť do svojich stránok alebo iného obsahu, aby návštevníci vytvárať a zdieľať odkazy na obsah cez sociálne siete. Využívajú aj zhromaždené údaje na to, aby inzerentom a marketingu poskytli informácie o profiloch pre cielenú behaviorálnu reklamu.

Prístup k osobným údajom a ich oprava

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovávanie vašich osobných informácií spoločností Novadach, kontaktujte nás prosím:

Data Protection Manager: info@novadach.sk