Zákazka v Novadach

Dopyt

 • Celý proces obnovy strešnej konštrukcie začína zaslaním Vášho dopytu na našu adresu.
 • NOVADACH s.r.o.,
 • Stará Vajnorská 27,
 • 831 04 Bratislava,
 • info@novadach.sk

Váš dopyt by mal obsahovať predmet, obsah a rozsah Vami požadovaných prác. Dôležité pre nás je zadefinovanie obsahu Vášho dopytu, to znamená zadefinovanie toho, čo od rekonštrukcie strechy očakávate – či sa potrebujete zbaviť problémov so zatekaním a požadujete obnovu povlakovej hydroizolačnej krytiny, alebo uvažujete nad komplexnou obnovu strechy (to znamená výmenu hydroizolácie, zateplenie strechy, spádovanie strechy, výmenu klampiarskych konštrukcií, obnovu odvodňovačov, opravu nadväzujúcich konštrukcií a povrchov).

Obhliadka

Následným krokom je overenie skutkového stavu priamo na streche, ktoré spočíva v overení nasledujúcich skutočností:

 • zloženie, stav a hrúbka stávajúcich vrstiev strešnej konštrukcie (sondou až na nosnú konštrukciu – stav povlakovej krytiny, stav tepelnej izolácie, prítomnosť parotesnej zábrany)
 • prítomnosť/neprítomnosť spádovej vrstvy
 • stav klampiarskych konštrukcií
 • stav a rozmiestnenie odvodňovačov na streche
 • bleskozvod
 • zistenie únosnosti nosnej vrstvy – aké sú predpoklady mechanického ukotvenia strechy

Návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky:

Návrh riešenia by mal vychádzať predovšetkým z osobnej obhliadky a až následne vypracovanej projektovej dokumentácie. Jedine na základe takéhoto postupu (nie opačne) je možné spracovať relevantný projekt rekonštrukcie a cenovú ponuku.

Obhliadka strechy nám napovie:

 • aká bude technológia obnovy strechy / ako upevniť strechu / aký hydroizolačný systém zvoliť
 • aký technologický postup rekonštrukcie zvoliť s ohľadom na zloženie a stav stávajúcich strešných vrstiev
 • overíme predpoklady mechanického ukotvenia strešného plášťa
 • v prípade dostatočnej únosnosti podkladu, zvolíme variantu mechanicky ukotveného strešného plášťa
 • následne zvolíme adekvátne kotviace prvky
 • v prípade nemožnosti mechanického ukotvenia plášťa hľadáme iné možnosti ukotvenia strešného plášťa – lepením vrstiev (samolepiace / lepené strešné systémy), mechanickým zaťažením (overenie zaťažiteľnosti statickým výpočtom) alebo kombináciou týchto možností
 • ako riešiť spádovanie strechy
 • návrh vhodného spádovania strechy je predpokladom budúceho bezproblémového fungovania strešnej konštrukcie. Stojatá voda na streche môže byť za určitých okolností pôvodcom degradácie strešnej povlakovej krytiny.
 • aký typ povlakovej krytiny zvoliť (modifikované asfaltové pásy, strešné hydroizolačné PVC-P alebo TPO fólie, samolepiace modifikované asfaltové pásy)
 • aký typ a hrúbku tepelnej izolácie zvoliť s ohľadom na požadované teplotechnické parametre a reálne možnosti (napr. vzhľadom na výšku atiky a podobne), tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, polystyrénu EPS, XPS, PUR panely s intergrovanou hydroizoláciou, PIR panely
 • ako navrhnúť spádovú vrstvu – spádovanie v novej tepelnej izolácii, nová vrstva spádového polystyrén betónu, v krajnom prípade spádovanie bezprostredne na nosnej konštrukcii
 • aký typ odvodňovacích prvkov zvoliť aby sme neznížili odtokovú kapacitu
 • ako postupovať pri oprave bleskozvodu (repasovanie/novýbleskozvod), aké nevyhnutné opravy nadväzujúcich konštrukcií bude nutné vykonať (oprava klampiarskych konštrukcií, vyspravenie povrchov nadväzujúcich konštrukcií, oprava odvetrávacích komínov a prestupov strešnou konštrukciou, výmena okien a dverí na domčekoch výťahových šachiet a pod.)

Zmluva o dielo:

Následne po odsúhlasení technického riešenia a cenovej kalkulácie nasleduje podpis zmluvy o dielo, v ktorej je pevne zadefinovaný predmet, cena, termín a ostatné náležitosti.

Realizácia diela a zhotovenie projektovej dokumentácie:

Bezprostredne po podpise Zmluvy o dielo nasleduje realizácia diela v dohodnutom rozsahu a termínoch podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Odovzdanie diela:

Bezprostredne po realizácii je dielo protokolárne odovzdané užívateľovi do užívania.

Záručný a pozáručný servis

V rámci štandardných služieb zákazníkom zabezpečujeme záručný a pozáručný servis pozostávajúci z pravidelných kontrol strechy.